EXTOM MEBLE, KAZIMIERZOWO 6D, 82-300 Elbląg, tel. +48 55 235 10 95, tel 55 555 01 04 (sklep)

Zapytania ofertowe

Oprogramowania do projektowania i optymalizacji produkcji

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający

EXTOM – MEBLE Jacek Tomaszewski

Kazimierzowo 6D,

82-300 Elbląg

Tel. +55 2351095

E-mail: j.tomaszewski@extom.com.pl

NIP: 5781791535

REGON:170340735

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

Oprogramowania do projektowania i optymalizacji produkcji – (1 szt.) o następujących minimalnych parametrach:

- oprogramowania typu CAD/CAM

- projektowanie na bazie elektronicznej dokumentacji przesłanej przez klienta lub projektanta,

- wykonywanie rysunków złożeniowych,

- automatyczne przygotowanie dokumentacji technologicznej do produkcji,

- optymalizacja cięcia płyt na formatki,

- automatyczne pisanie programów CAM na maszyny sterowane numerycznie,

3. Kody CPV przedmiotu zamówienia

48320000-7 Pakiety oprogramowania do rysowania i odwzorowywania.

4. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opisem sposobu przyznawania punktacji.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryteria cenowego. Zwycięzcą postępowania zostanie Wykonawca, którego oferta uzyska najniższą cenę.

5. Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą do siedziby firmy, na adres: ul. Kazimierzowo 6D, 82-300 Elbląg lub drogą mailową na adres: j.tomaszewski@extom.com.pl

6. Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 07.10.2016r. do godziny 16.00.

Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień jej nadania bądź sporządzenia. Oferty złożone po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Rozstrzygnięcie postępowania

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte dnia 07.10.2016r.

Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://www.extom.com.pl/

oraz przekaże mailowo każdemu Oferentowi, który złoży ofertę.

8. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego

Jacek Tomaszewski, e-mail: j.tomaszewski@extom.com.pl

9. Termin realizacji umowy

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie określonym w zawartej umowie.

10. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego, tj. Kazimierzowo 6D, 82-300 Elbląg.

11. Informacja na temat wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów :

a. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo,

b. osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub z osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia powyższego Oferent złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1.

12. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

13. Sposób opisu oferty

Oferta musi zawierać datę jej sporządzenia i datę obowiązywania. W ofercie należy podać cenę netto.

W przypadkach gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo zwrócić się do Oferenta z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty i/lub dostarczenia dodatkowych dokumentów.

14. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWEGO I/LUB KAPITAŁOWEGO

Oświadczam, że nie istnieją powiązania kapitałowe i/lub osobowe pomiędzy Zamawiającym:

EXTOM – MEBLE Jacek Tomaszewski

Kazimierzowo 6D, 82-300 Elbląg

NIP: 578 179 15 35

a Oferentem:

…………………………………………………………………

nazwa firmy oferenta

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Informacja o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia i wyborze Wykonawcy

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.09.2016r. na zakup następującego urządzenia:

Oprogramowania do projektowania i optymalizacji produkcji – (1 szt.).

udokumentowanego protokołem postępowania o udzielenie zamówienia, najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma TopSolution, która została wybrana jako wykonawca.

Zamawiający

EXTOM – MEBLE Jacek Tomaszewski